Ships in Port
  • 14 Nov 1930 Stella Virgo
  • 14 Nov 1925 Europalink
  • 14 Nov 1800 Anuket Sapphire
  • 14 Nov 1150 City of Oslo