Privatlivspolitik

Last updated 11/12/2018 4:08 PM

Indledende bemærkninger

Når du sender dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale til Copenhagen Malmö Port ("Copenhagen Malmö Port"), behandler vi dine personoplysninger med henblik på at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil. Behandlingen af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. i vores persondatabase.

Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, der er relevante for den type stilling, der har din interesse. Du må ikke indsende dit CPR-nummer, og du bedes overveje, om der er andre personoplysninger, som f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om dit familieforhold eller lignende, der ikke er nød-vendige i forbindelse med en ansættelsesproces.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål

Copenhagen Malmö Port behandler de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler Copenhagen Malmö Port personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver. Copenhagen Malmö Port behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er alene til brug for rekrutteringsformål.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er hensynet til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt, eller at forfølge Copenhagen Malmö Port' legitime interesser, såsom rekruttering af de mest kvalificerede kandidater til en specifik stilling, herunder evaluering af jobansøgere mv.

Eventuel henvendelse til tidligere arbejdsgivere sker alene efter forudgående indhentelse af dit samtykke.

Modtagere af dine personoplysninger

Copenhagen Malmö Port har antaget visse databehandlere f.eks. SHL(OPQ32), som udfører en række opgaver på vegne af Copenhagen Malmö Port. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Copenhagen Malmö Port og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Copenhagen Malmö Port. Databehandlerne må således ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Dine personoplysninger overføres ikke til ikke sikre tredjelande.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor dog maksimalt 4 måneder efter at der er givet afslag på ansøgningen.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder.

Du har ret til:

-  at få indsigt i de personoplysninger, Copenhagen Malmö Port behandler om dig;

-  at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;

-  sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt) og

-  ret til indsigelse

 

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, herunder til udøvelsen af disse eller til denne privatlivspolitik, så kontakt venligst Copenhagen Malmö Port på GDPR@cmport.com.

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos dig

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig hos en tredjepart f.eks. LinkedIn, ved en online søgning m.v., og behandler disse personoplysninger dette sker dog kun såfremt du har sendt os en ansøgning.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over Copenhagen Malmö Port' behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte GDPR@cmport.com eller indgive en klage til det danske Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300, København K

Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Eller til det svenske datainspektionen

Datainspektionen (postadresse)

Box 8114

104 20 Stockholm

Sverige

Telefonnummer: + 46 08-657 61 00 

E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Hjemmeside: www.datainspektionen.se

 

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik for ansøger opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne af privatlivspolitikken betragtes som væsentlige, vil du blive udtrykkelig informeret herom f.eks. på Copenhagen Malmö Port' hjemmeside.

Dato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik:

25. maj 2018


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP