Bullernivåer satta i CMPs miljötillstånd

Nu har bullernivåerna i CMP:s miljötillstånd i Malmö fastställts. Efter kompletterande utredningar och mätningar har Länsstyrelsen i Skåne fattat beslut. CMP ser positivt på att bullerfrågan nu klarats ut.

– Det är utmärkt att villkoren nu är klara för bullernivån i vår verksamhet, säger CMP:s deputy CEO Lennart Pettersson. Dessa ljudnivåer är fullt skäliga krav att leva upp till för hamnverksamheten som nu koncentreras till Frihamnen och Norra Hamnen.

Tillståndet att bedriva hamnverksamhet enligt miljöbalken fick CMP år 2009. Tillståndet kopplades dock till så kallade utredningsvillkor, där CMP hade krav på sig att klarlägga några specifika miljöfrågor innan de slutliga villkoren fastställdes. Ett villkor handlade om bullernivåerna. Frågan är extra viktig eftersom hamnverksamheten varit centralt placerad i Malmö under lång tid och att det byggs allt fler bostäder i anslutning till hamnområdet. Men utredningsarbetet har dragit ut på tiden beroende på att flera av CMP:s verksamheter i Malmö flyttades ut till Norra Hamnen först under hösten 2011. Därför har det dröjt innan tillförlitliga bullermätningar kunnat göras för den nu pågående och långsiktiga verksamheten vid de hamnterminalerna.

Nya skyddsåtgärder

I sitt beslut konstaterar Länsstyrelsen i Skåne att CMP vidtagit skyddsåtgärder för att minska bullret, bl a genom att de nya anläggningarna i Norra Hamnen ligger längre bort från stadskärnan än de gamla terminalerna. Det har även gjorts investeringar i en ny containerkran som minskar bullret i godshanteringen. I tillståndet accepteras medeljudnivåer på 57 decibel under dag- och kvällstid samt 50 decibel under nattetid, utomhus vid bostäder. I vissa lägen har CMP rätt att överskrida dessa riktvärden. Kravet är då att medelljudnivån inte överskrider 60 decibel utomhus vid bostäder. Det handlar om maximalt tio överträdelser per år och bara om det inträffar särskilda händelser, t ex driftstörningar eller haverier. 

I tillståndet regleras också den maximala ljudnivån från en enskild bullerhändelse nattetid, som får uppgå till 70 decibel. Här kan riktvärdet överskridas maximalt tio gånger per vecka. Som en jämförelse kan nämnas att en viskning ligger kring 30 decibel, radiomusik på svag volym kring 40 decibel och ljudnivån vid en storstadsgata kring 75-85 decibel.

– Bullervillkoren möjliggör att vi kan fortsätta tillväxten i vår fartygstrafik – såväl dagtid som nattetid, säger Lennart Pettersson. Miljötillståndet i Malmö möjliggör en volymökning till maximalt 6 000 fartyg per år.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP