CMP instämmer i kritik mot trafikplan

I november rapporterade affärstidningen Dagens Industri att Skåne ”sågar” den svenska regeringens infrastrukturplan. Bakgrunden är att flera stora trafiksatsningar i regionen riskerar att utebli. CMP som länge drivit på kring regionala satsningar på infrastruktur instämmer i kritiken. 

Det var alltså i början av november som företrädare för Region Skåne uttryckte sitt missnöje med den svenska regeringens infrastrukturplan, där 522 miljarder kronor ska investeras i trafiknätet mellan 2014 och 2025. I juni presenterade Trafikverket planerna som sedan dess varit ute på remiss, bland annat hos olika aktörer i Skåne.

I artikeln i Dagens Industri (DI) konstateras att Skåne får mindre än tio procent av de 281 miljarder kronor som ska gå till utveckling av transportsystemet. Mikael Stamming är utvecklingsdirektör i Region Skåne. Han menar att bristerna på investeringar i järnvägsnätet i regionen kan äventyra exportindustrins konkurrensförmåga. Han pekar även på att hälften av värdet av Sveriges samlade export passerar Skåne. 

– Vi oroas för exportindustrin skull. Vår arbetsmarknad är också beroende av att pendlingen till och från jobbet fungerar, säger Mikael Stamming bland annat i DI-artikeln. 

Enligt DI-artikeln anser regionen att ytterligare 16 miljarder kronor bör läggas på nya tågsatsningar, särskilt som godstrafiken väntas öka kraftigt kommande år, delvis som en följd av att Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark färdigställs. 

– Danskarna räknar med dubbelt så många godståg över Öresundsbron efter Fehmarn Bält som det svenska Trafikverket gör, säger Gösta Ahlberg, projektstrateg på Region Skåne.

Mer gods via Malmö

CMP har länge drivit frågan om regionala satsningar på infrastruktur, inte minst i kontakterna med regionala och nationella beslutsfattare. Tidigare under hösten lämnade företaget också ett remissvar till Näringsdepartementet gällande kommande infrastrukturplan. Och CMP:s deputy CEO Lennart Pettersson håller med om att denna plan rymmer för få satsningar på Skåne och på hamnarna i regionen. 

– I de prognoser som Trafikverket ställt sig bakom beräknas omsättningen i de skånska hamnarna öka med mellan 70 och 90 procent. Och den här tillväxten väntas få störst påverkan på hamnen i Malmö, säger han. 

– Redan idag beräknas att 400 000 – 500 000 lastbilar genereras från verksamheten i och omkring hamnen i Malmö. Genom att skapa väl fungerande lösningar för att föra gods vidare med järnväg kan lastbilstransporterna minskas, fortsätter han. 

Just kapaciteten på godsbangårdarna är ett område, där Lennart Pettersson vill se satsningar för framtiden. Samtidigt behövs det bättre landanslutningar till och från hamnarna, som gör att dagens flaskhalsar försvinner.

– Vi har föreslagit en järnvägsbro som förbinder Mellersta Hamnen och Norra Hamnen. Denna åtgärd är av nationellt intresse eftersom den ökar kapaciteten på Malmö godsbangård. Det leder i sin tur till ökad kapacitet för den totala godstrafiken på Södra stambanan, syd- och norrgående, via Malmö, säger han. 

Matchningen viktig 

Lennart Pettersson poängterar hur viktigt det är att alla aktörer tar ett gemensamt ansvar för infrastrukturutvecklingen och medverkar till att det blir en matchning mellan de insatser som måste göras.

– Malmö stad och CMP kommer även fortsättningsvis att göra stora satsningar i Norra Hamnen för att utveckla ett trimodalt logistikcentrum där sjöfart/järnvägstrafik och vägtrafik kan mötas och omlastning kan ske på ett effektivt och miljövänligt sätt.

– Men för utveckla hela transportsystemet krävs en bättre matchning. Till exempel måste även förbindelserna för landtransporter till och från hamnen i Malmö – som är ett typiskt statligt ansvarsområde – ha hög kapacitet och kvalitet.

Enligt DI-artikeln väntas regeringen fatta beslut om den nationella infrastrukturplanen under våren 2014.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP