EU-besök fokuserar på effektivare transporter

Transportnätverket i Europa ska trimmas. CMP är en Core Port och förbereder en rad infrastruktursatsningar. Några av dessa presenterades när Pat Cox nyligen besökte CMP. Han samordnar ett av EU:s allra största infrastrukturprojekt - transportkorridoren ScanMed.

Arbetet med att effektivisera transportnätet i EU pågår för fullt. Det här nätverket ska länka samman städer och ekonomiska centra på ett bättre sätt en tidigare – allt med sikte på ökad transportkapacitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling inom unionen. Lika viktigt är det att minska den miljöbelastning som följer med transporterna.

Transportnätverket ingår i Connecting Europe Facility (CEF) och innebär att nio transportkorridorer skapas i Europa. I korridorerna ska alla trafikslag knytas ihop så att människor och gods på ett enkelt sätt kan slussas mellan väg-, järnvägs-, sjö- och flygtrafiken. För att klara detta läggs mycket kraft på att först identifiera och sedan bygga bort flaskhalsar och ”missing links” i det framtida nätverket.

Fånga upp investeringsbehov

Den största transportkorridoren heter ScanMed och sträcker sig 900 mil från Helsingfors till Palermo. EU:s arbete med ScanMed samordnas av irländaren Pat Cox som nyligen besökte CMP i Köpenhamn.
– I rollen som samordnare besöker han alla större hamnar inom ScanMed, bl a för att skaffa sig en bild av hur våra investeringsbehov ser ut, men också för att bedöma hur dagens anläggningar fungerar, säger Gert Nørgaard, CMP:s Strategy & Planning Manager. Pat Cox besökte den nya kryssningsterminalen och fick även information om den planerade flytten av vår containerterminal i Köpenhamn.

CMP:s anläggningar i Köpenhamn och Malmö har utsetts till Core Ports av EU. Hamnarnas geografiska läge och moderna infrastruktur ger dem en strategisk roll när transportkorridoren ScanMed förverkligas. En Core Port har lättare att få delfinansiering från EU vad gäller infrastruktursatsningar, vilket också var på agendan under Pat Cox besök.

– När det gäller investeringar lyfte vi frågan om en ny, fast förbindelse mellan hamnområdet och Köpenhamns vägnät. Det behövs en vägtunnel som ökar kapaciteten i transporterna till och från kryssningsterminalen och den framtida containerterminalen, berättar Gert Nørgaard. Tunneln är en typisk ”missing link” som vi vill komma tillrätta med. Den blir 1 kilometer lång och ska förhoppningsvis vara på plats om 8 år.

I nästa steg tar Pat Cox och hans organisation fram en rapport med förslag på nya investeringar inom ramen för ScanMed. Rapporten är klar under senhösten och ska fungera som ett beslutsunderlag för politiker i de länder som ScanMed-korridoren passerar igenom.   

EU-finansiering säkrad

Pat Cox informerades även om utvecklingen i Malmö, där satsningar på järnvägstrafiken planeras. Begränsningarna i tågtrafiken blev tydliga redan när Norra Hamnen började byggas.

– Detta är en flaskhals, vilket Pat Cox också höll med om efter vår presentation, konstaterar Gert Nørgaard. Det positiva är att vi fått en delfinansiering från EU för att utreda hur järnvägskapaciteten i Malmö kan förbättras.

Till bilden hör att godstrafiken via järnväg till och från hamnen väntas öka – från cirka tio tåg idag till drygt 45 tåg per dag 2030. Tillsammans med Trafikverket och Malmö Stad ska CMP utreda möjligheterna att bygga en järnvägsbro som förbinder de olika hamnområdena. En bro skulle frigöra kapacitet på Malmös godsbangård, som är den största järnvägsknuten i södra Sverige. Dessutom kortas kötiden för tåg till Norra Hamnen.

– Utredningen görs 2015 och finansieras till hälften av EU-pengar, berättar Gert Nørgaard. Vi kommer att titta på vilken kapacitet som behövs i järnvägstrafiken, men också hur en framtida bro bör utformas.

– Sist men inte minst görs en översyn av vägnätet i den nya industriparken i Malmö, avslutar han. Vi hoppas att utredningen leder till att det 2016 tas ett beslut om nya investeringar. Även när det gäller själva byggprojektet finns det sedan möjlighet att få en delfinansiering via EU. De kan stå för upp till 20 procent av byggkostnaden.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP