Koll på föroreningar i Malmös oljehamn

Last updated 10/13/2015 11:02 AM

Koll på läget – så kan syftet med miljöprojektet i Malmö oljehamn sammanfattas. I projektet har markföroreningar kartlagts. I nästa steg tas gemensamma riktlinjer fram för hanteringen av föroreningar. Det underlättar för CMP, företagen i området och för Miljöförvaltningen – och är bättre för miljön!

Hanteringen av olja och kemikalier i Malmö tog fart för mer än 55 år sedan. Genom åren har det gjorts både undersökningar och saneringar i Oljehamnen, men det har saknats en heltäckande bild av föroreningssituationen i det 800 000 kvadratmeter stora området. Hösten 2013 startades därför ett projekt där Miljöförvaltningen i Malmö, CMP och företagen i Oljehamnen tagit ett samlat grepp. Sammanlagt deltar ett femtontal företag i arbetet, bland andra Statoil, OKQ8, Vopak Sweden och Scandinavian Tank Storage.

– Slutmålet är en bättre miljö. Det vill vi uppnå genom att ta fram riktlinjer i hanteringen av markföroreningar i Oljehamnen, berättar CMP:s miljöchef Petra König. Sådana riktlinjer underlättar för både myndigheter och företag, exempelvis gällande riktvärden och framtida åtgärder.

Bred samverkan
Tidigare har ett liknande projekt genomförts i en energihamn med gott resultat. Arbetssättet har därför döpts till Göteborgsmodellen och bygger på bred samverkan mellan hamn, företag och myndigheter. 

– Dialogen mellan myndigheter och företag är viktig. Den skapar klarhet kring beslut och processer och ser till att förutsättningarna blir tydliga för alla inblandade, säger Petra König.

I Göteborgsmodellen görs arbetet i tre steg – kartläggning, fördjupad riskbedömning och riktlinjer. I Malmö avslutades det första steget före sommaren. Teknikkonsulten Sweco gjorde kartläggningen, där alla rapporter om miljötekniska markundersökningar, påträffade föroreningar och gjorda saneringar i området samlats i en ny databas. Det handlar om ett 90-tal rapporter och resultat från cirka 800 jordprover och 340 vattenprover som nu finns på ett och samma ställe.

– Glädjande nog visar resultaten att det inte är så illa som vi trodde, säger Petra König. Det vi hittat är främst kopplat till ”gamla synder” från tiden när hanteringen såg annorlunda ut och miljöhänsynen inte var lika stor som idag. Så även om det förekommer markföroreningar i området så är spridningen begränsad. 

Peka på riskerna
Kartläggningen presenterades i juni och parallellt inledde Sweco arbetet med nästa steg som är den fördjupade riskbedömningen. 

– Vi tar då reda på och bedömer de risker som finns för människa och miljö med anledning av föroreningarna som förekommer i jord och grundvatten, säger Petra König. Resultaten sammanställs i en rapport som blir klar i oktober.

Baserat på riskbedömningen tas riktlinjer fram för det praktiska arbetet, exempelvis vilka riktvärden som ska gälla för området, när en sanering måste göras, hur kontakterna med myndigheterna ska se ut och inte minst vilka förebyggande åtgärder som krävs. 

– Riktlinjerna ska vara på plats under första halvåret 2016 och kommer att underlätta för oss alla, säger Petra Köning, som även haft en samordnande roll i projektgruppen. 

– Koordinationen är betydelsefull. Via projektet får vi en bättre bild av vad som finns i området och hur vi tillsammans måste hantera vår miljöpåverkan, säger hon. 


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP