HS&Q Manager

Brinner du för arbetsmiljö, säkerhet och löpande förbättringar inom kvalitet? Och drivs du av att utveckla både standarder och kollegor mot en ännu bättre säkerhetskultur?  Då är du kanske vår blivande kollega, som ska står i spetsen för att utveckla och driva vårt arbete med arbetsmiljö och kvalitet, som understödjer utvecklingen av vårt företag och vår organisation.


Brænder du for arbejdsmiljø, sikkerhed og løbende forbedringer indenfor kvalitet? Og er du drevet af at udvikle både standarder og kolleger til en endnu bedre sikkerhedskultur? Så er du måske vores kommende kollega, som skal stå i spidsen for at udvikle og drive vores arbejde med arbejdsmiljø og kvalitet, der understøtter udviklingen af vores forretning og organisationen.

Som ansvarig för Health, Safety & Quality-området i CMP blir det din uppgift att fortsätta och utveckla det säkerhets- och miljöarbete som redan har hög prioritet. Du får en nyckelroll i vårt HSEQ-område, där din primära uppgift är att vara navet för aktiviteter som säkrar en hög nivå inom både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Utöver detta blir du ansvarig för kvalitetsarbetet som löpande ska förbättra våra processer och vår rapportering.

Det är naturligtvis ditt ansvar att sätta dig in i rådande dansk och svensk lagstiftning och förmedla denna samt verksamhetens säkerhetspolicy ut i organisationen, så att cheferna får de bästa förutsättningarna för att främja en tydlig säkerhetskultur i verksamheten.

Du kommer att arbeta tätt med hela organisationen, som utgör 120 svenska kollegor i Malmö och 150 danska kollegor i Köpenhamn. Tjänsten rapporterar till CHRO.

Några av dina viktigaste ansvarsområden:

 • Efterlevande av lagstiftningen – på både danska och svenska sidan av CMP
 • Verksamhetens beredskap, inklusive övningar och utveckling och träning av kollegorna.
 • Koordination av skyddskommittéernas/ arbejdsmiljøudvalgenes dagliga arbete samt ledning av mötena.
 • Underhåll och utveckling av ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015  -ledningssystemet, inklusive uppföljning och rapportering av resultat, samt koordinering/genomförande av interna och externa granskningar.
 • Uppföljning av miljömål och dess koppling till ledningssystemet.
 • APV-processen – genomförande, uppföljning och utveckling.
 • Genomföra riskutvärderingar samt planera och aktivt delta i skyddsronder.
 • Koordinera KPI-struktur och måluppföljning samt rapportera KPI-er inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.
 • Dokumentation och rapportering.

Arbetsmiljö och säkerhetsområdet är redan idag väl dokumenterat och det samarbetet bedrivs både internt i avdelningen liksom gentemot hela organisationen genom en nära och öppen dialog.

Erfarenhet från Industrin eller rådgivningsbranschen 

Din utbildningsbakgrund är Bachelor/kandidat tex. inom mekanik och produktion, miljövetenskap, maskinteknik eller liknande, certifierad lead auditor, akademisk utbildning inom arbetsmiljöledning eller motsvarande relevant utbildning.

Det är en förutsättning att du har erfarenhet från industriell verksamhet, där säkerhet och arbetsmiljö står högt på agendan – alternativt som rådgivare till industrin – har arbetat med kvalitets-standard.
Du har god kännedom om lagstiftningen och har arbetat med ISO 14001:2015 & 9001:2015, känner till det dagliga uppföljningsarbetet och processerna som rör både interna och externa revisioner.
Du är synlig i organisationen och van att leda en arbetsmiljöorganisation och tar det ansvar som detta innebär.

Dina personliga egenskaper

Som person är det viktigt, att du är den som aktivt söker samarbetet med organisationen, och att du genom din positiva och relevanta kommunikation får kollegorna till att arbeta för sin egen sak och hålla fokus så att säkerhet och god arbetsmiljö skapas genom gemensamma insatser. Du arbetar analytiskt och sakligt och är en stark kommunikatör i både tal och skrift. Du har ett driv och arbetar självständigt i det dagliga arbetet.

Då vi har hamnverksamhet i både Malmö och Köpenhamn och har olika typer av verksamheter, ska du identifiera och implementera bästa praxis tvärsöver verksamheterna, och det är du som tränar kollegorna i nya rutiner osv. Därför är det också en förutsättning att du kan förstå och göra dig förstådd på både svenska och danska.

Personlig och yrkesmässig utveckling i en internationell koncern med stark lokal förankring

Du erbjuds här ett spännande jobb och ett stort ansvar i en organisation där det redan finns en stark säkerhetskultur och en informell och platt struktur.

Det finns redan väldokumenterade system och processer för både arbetsmiljö och kvalitetsarbete –  då vi löpande arbetar med förbättringar finns flera spännande utvecklingsområden att ta tag i.

Om annonsen har fångat ditt intresse för att bli en del av CMP, så får du möjligheten här att utveckla dina kunskapsmässiga och personliga kompetenser tillsammans med duktiga och dedikerade kollegor i en verksamhet som ständigt utvecklas.

Vi erbjuder dig

 • Möjlighet att få stort inflytande på CMP:s utveckling inom kvalitet och arbetsmiljö
 • att bli en del av en dynamisk verksamhet
 • möjlighet att planera och lägga upp din egen arbetsdag och utveckla dina yrkesmässiga och personliga kompetenser
 • trevliga och kompetenta kollegor

Ansökan, ansökningstid och anställning:
Vi kallar löpande till intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Platsannonsen finns kvar tills att tjänsten är tillsatt.

Sök tjänsten här –>

Önskar du ytterligare upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta CHRO Pia Fabricius, på telefon +45 60 98 23 29 eller via mail: pia.fabricius@cmport.com


Som ansvarlig for Health, Safety & Quality området i CMP bliver det din opgave at videreføre og udvikle det sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde som allerede har høj prioritet. Du får en nøglerolle i vores HSEQ-område, hvor din primære opgave er at være omdrejningspunkt for aktiviteter der sikrer et højt niveau for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Herudover bliver du ansvarlig for kvalitetsarbejdet som løbende skal forbedre vores processer og rapportering.

Det er er naturligvis dit ansvar at sætte dig ind i gældende dansk og svensk lovgivning og at formidle denne og virksomhedens sikkerhedspolitikker til organisationen, så lederne med de bedste forudsætninger kan understøtte en tydelig sikkerhedskultur på virksomheden.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med hele organisationen, som udgør 120 svenske kolleger i Malmø og 150 danske kolleger i København.  Stillingen refererer til CHRO.

Nogle af dine vigtigste ansvarsområder:

 • Overholdelse af lovgivningen – på både dansk og svensk side af CMP
 • Beredskabet på virksomheden, herunder øvelser samt udvikling og træning af kollegerne
 • Koordination af arbejdsmiljøudvalgenes daglige arbejde samt ledelse af møderne
 • Vedligeholdelse og udvikling af ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 ledelsessystemet, herunder målopfølgning og rapportering af resultater samt koordinering/gennemførelse af interne og eksterne audit
 • Opfølgning på miljømål og deres kobling til ledelsessystemet
 • APV-processen – gennemførelse, opfølgning og udvikling
 • Gennemføre risikovurderinger samt planlægge og tage aktivt del i sikkerhedsrunderinger
 • Koordinere KPI struktur og målopfølgning samt rapportering af KPI´er indenfor arbejdsmiljø, kvalitet og miljø
 • Dokumentation og rapportering

Arbejdsmiljø og sikkerhedsområdet er allerede i dag dokumenteret og der samarbejdes både internt i afdelingen og ud mod hele organisationen gennem tillidsfuld og åben dialog.

Erfaring fra industrien, eller rådgivningsbranchen

Din uddannelsesmæssige baggrund är bachelor/kandidat (f.eks. indenfor mekanik og produktion, miljøvidenskab, maskinteknik el.lign.), certificeret lead-auditor, akademiuddannet (arbejdsmiljøledelse) eller tilsvarende relevant uddannelse. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra en industrivirksomhed, hvor sikkerhed og arbejdsmiljø står højt på agendaen – alternativt som rådgiver til industrien – har arbejdet med kvalitets standarder. Du har et indgående kendskab til lovgivningen, at du allerede har arbejdet ud fra ISO 14001:2015 & 9001:2015, og kender til det daglige opfølgningsarbejde og procedurerne omkring både intern og ekstern audit. Du er synlig i organisationen og vant til at lede en arbejdsmiljøorganisation, og du tager det ansvar der følger med.

Dine personlige egenskaber

Personligt er det vigtigt, at det er dig som aktivt søger samarbejdet med organisationen, og at du gennem din positive og relevante kommunikation, får kollegerne til at arbejde for jeres fælles sag og holde fokus så sikkerhed og godt arbejdsmiljø skabes gennem en fælles indsats. Du arbejder analytisk og sagligt og er en stærk kommunikator i både tale og skrift. Du har drive og arbejder selvstændigt i hverdagen.

Da vi har havnedrift i både Malmø og København, og har forskellige typer operationer, skal du identificere og implementere best practices på tværs af operationerne, og det er dig der træner kollegerne i nye rutiner osv. Derfor er det også en forudsætning, at du kan forstå og begå dig på både svensk og dansk.

Personlig og faglig udvikling i international koncern med stærk lokal forankring

Du tilbydes her et spændende job og et stort ansvar i en organisation, hvor der allerede findes en stærk sikkerhedskultur og en uformel og flad struktur. Der findes allerede veldokumenterede systemer og processer for både arbejdsmiljø- og kvalitetsarbejdet – men da vi løbende ønsker forbedringer, ligger der flere spændende udviklingsopgaver som du kan tage fat på. Hvis annoncen har fanget din interesse for at blive en del af CMP, har du her muligheden for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer sammen med dygtige og dedikerede kolleger i en virksomhed, som hele tiden udvikler sig.

Vi tilbyder dig

 • Mulighed for at få stor indflydelse på CMPs udvikling indenfor kvalitet og arbejdsmiljø
 • at blive en del af en dynamisk virksomhed
 • mulighed for at præge din egen arbejdsdag og udvikle dine faglige og personlige kompetencer
 • gode kolleger og medarbejdergoder
 • løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer

Ansøgning, frist og ansættelse:  
Vi indkalder løbende til samtale, så vent ikke med at sende din ansøgning. Stillingsopslaget er tilgængeligt indtil stillingen er besat. Søg jobbet –>

Ønsker du flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte CHRO Pia Fabricius, på telefon +45 60 98 23 29 eller på mail: pia.fabricius@cmport.com